مشاور کسب و کار رستوران شاندیز مشهد و آشنایی با جناب آقای اکبری شاندیز مدیر ارزشمند محترم این مجموعه یکی از اتفاقات خوب سال ۹۷ برای من بود. من از طرف یکی از دوستان به ایشان معرفی شدم و برای اولین جلسه مشاوره در هتل بزرگ زنجان هماهنگ شدیم.